Portfolio > Ohio

Four Freedoms Monument, Tremont Neighborhood, Cleveland, Ohio 1987
Four Freedoms Monument, Tremont Neighborhood, Cleveland, Ohio 1987
Chromogenic Print
Variable